عکس هایی که نقاشی هستند

 پیدایش عکس هایی که نقاشی هستند   عکس هایی که نقاشی هستند یا نقاشی هایی که عکس هستند؟! هایپر رئالیسم سبکی از نقاشی است که ار هنر عکاسی الهام می گیرد. در این گونه نقاشی ها، شما شاهد عکس گونه بودن چهره انسان یا اشیای کشیده شده هستید. هایپر رئالیسم به سبکی از نقاشی گفته […]