ساسان امینی-رویداد آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات آکادمی

آکادمی هنر

گزارش دوست گامبیتی ما ساسان امینی از رویدادهای آموزش کودکان بر بستر فناوری اطلاعات یادگیری مهارت کارآفرینی در آکادمی هنر و ادبیات کودک و نوجوان سرزمین آفتاب تهیه کرده است