معرفی کتاب

معرفی کتاب

معرفی کتاب – عطر سنبل عطر کاج     معرفی کتاب عطر سنبل، عطر کاج: نام کتابی نوشتهٔ فیروزه جزایری دوما است. این کتاب، نخست به زبان انگلیسی در آمریکا با عنوان خنده در فارسی: “خاطرات یک ایرانی بزرگ شده در آمریکا’” منتشر شد. توسط محمد سلیمانی‌نیا و با عنوان عطر‌سنبل، عطر‌کاج (عطر سنبل نماد […]