طبق فلش بپر

طبق فلش بپر

ماموریت و بازی طبق فلش بپر   ماموریت طبق فلش بپر هم بازی حرکتی برای تقویت مهارت های حرکتی فرزند شماست. بازی های حرکتی به تقویت تمرکز کودک کمک می‌کند. با ایجاد بازی های حرکتی کودکان ، رشد حرکتی آنها را سرعت بخشید. شرکت فعال کودک در بازی‌های حرکتی اساس رشد عاطفی – اجتماعی، روانی […]