شبیه ساز آتشفشان

شبیه ساز آتشفشان

ماموریت شبیه ساز آتشفشان! در ماموریت شبیه ساز آتشفشان ، کودک با همراهی شما کوه آتشفشان را شبیه سازی می کند.   هر وقت صحبت از آزمایش علمی است فکر میکنیم برای انجام آزمایش به مواد خاصی نیاز هست. ولی شما به سادگی می توانید با مواد در دسترس خانگی آزمایشات علمی متنوعی با کودکتان […]