سیاره زمین و لایه های رنگی آن

سیاره زمین و لایه های رنگی آن

آشنایی با سیاره زمین و لایه های رنگی آن آشنایی با سیاره زمین و لایه های رنگی آن، یک ماموریت برای کودک شماست. زمین دارای سه لایه پوسته و گوشته و هسته است. پوسته:‌ پوسته خارجی ترین لایه زمین می باشد. تنها جایی است که زندگی بر روی آن جریان دارد. گوشته: گوشته بزرگترین لایه […]