بچرخ تا بچرخیم!

بچرخ تا بچرخیم!

بچرخ تا بچرخیم! بازی بچرخ تا بچرخیم بازی است برای افزایش تمرکز در کودکان. معمولا جلب توجه کودکان کار سختی است. آن دشوار تر، حفظ تمرکز آنها برای انجام یک فعالیت هدفمند است. اما هنگامی که بحث انجام فعالیت های دشوارتر به میان می آید, امکان نگه داشتن تمرکز کودکان کمتر می شود.پس احتمال اینکه […]