بازی های حرکتی

بازی های حرکتی

معرفی بازی های حرکتی! بازی های حرکتی در رشد کودک بسیار مؤثر است. بازی کودکان یکی از عوامل اصلی رشد آنهاست. اگر بازی آنها با فعالیت بدنی همراه باشد، ارتباط نزدیکی با رشد و تربیت اندام آنها، مهارت های جنبشی مناسب و آمادگی بدنشان دارد. کودکان با فعالیت های بدنی به مهارت های حرکتی می […]