بازدید آوندی‌ها از سیاره گامبیت

بازدید آوندی‌ها از سیاره گامبیت

بازدید آوندی‌ها از سیاره گامبیت و میزبانی از آنها برای آشنایی بچه ها با سیاره گامبیت , بازدید آوندی‌ها از سیاره گامبیت و میزبانی از آوندی‌ها را ترتیب دادیم. آوند, موسسه حامیان طبیعت پاک به کودکان تنها فرصت زندگی کردن و بروز توانایی هایشان را می دهد. آنها فراوان به طبیعت می روند و فراوان […]