هوای پاک

هوای پاک

داشتن هوای پاک   داشتن هوای پاک یه نعمت برای زندگی ما انسان هاست… امروزه اتومبیل ها مهمترین عامل آلودگی هوا در شهرها می باشند. بخاری ها ، آب گرم کن ها و مانند اینها نیز سهم مهمی در آلودگی هوا دارند. سوخت های صنعتی ، بخارات و ذرات مواد شیمیایی و ذرات بسیار کوچکی […]