صفحه نخست
صفحه نخست

هوای پاک

هوای پاک

داشتن هوای پاک   داشتن هوای پاک یه نعمت برای زندگی ما انسان هاست… امروزه اتومبیل ها مهمترین عامل آلودگی هوا در شهرها می باشند. بخاری ها ، آب گرم کن ها و مانند اینها نیز سهم مهمی در آلودگی هوا دارند. سوخت های صنعتی ، بخارات و ذرات مواد شیمیایی و ذرات بسیار کوچکی […]