نقاشی‌ بردیا از گامبیت

نقاشی‌های گامبیتی

نقاشی‌های گامبیتی در بازدید از جشنواره نوسارجی “​​مهم نیست گامبی خوش تیپ باشه مهم اینه که فکر کنی گامبی چه شکلیه مهم نیست چه لباسی پوشیده مهم اینه که من دوستش دارم گامبی اصلا شوخی نیست خیلی جدیه” اینها حرفهای بردیا به مامان نگار بعد از بازدید از جشنواره نوسارجی است. بردیا بعد از اینکه […]